<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Copia di default.aspx.cs" Inherits="test_test002_default" %> <%@ Register Src="~/test/test002/ucCerca.ascx" TagName="miocontrollo" TagPrefix="uc1" %> Comparazioni linguistiche (4) - valresia.it

Comparazioni linguistiche - parte 4

15 gennaio 2009

Prevodi po navedenem ključu izbranih slovenskih besed v druge jezike

Besede iz Slovarja slovenskega knižnega jezika [7], ki izvirajo iz soglasniških korenov najdenih v Atestinskih tablicah, so prevedene s pomočjo slovarjev [10-44] in prevodi so zbrani v prilogi, tabele I do VII. Upoštevani jeziki so: slovenščina, slovaščina, srbščina, bolgarščina, češčina, poljščina, ruščina, makedonščina, ukrajinščina, sorbščina Z, sorbščina S, beloruščina, rezijščina, litvanščina, angleščina, nemščina, danščina, švedščina, irščina, italijanščina, francoščina, katalonščina, španščina, portugalščina, romunščina, latinščina, albanščina, sanskrt, vede, latvijščina, furlanščina, baskovščina, finščina, madžarščina, romščina, hindi ter pandžabi.

 

Analiza in primerjava sorodnosti zajetih jezikov

Primerjave sorodnosti vsakega jezika z vsakim zajetim jezikom, izražene s številom podobnih besed so podane v prvi preglednici - A, primerjave z deleži podobnih besed pa so podane v drugi preglednici - B, ki sta tudi v prilogi:

Statistično lahko ocenjujemo dobljeno povezanost med posameznimi jeziki, glede na znano velikost vzorca, ki je v tem primeru 56 besed. Če privzamemo kot korelacijski koeficient odstotek povezave, potem lahko moč te povezave tudi statistično testiramo. Izbran je bil t-test, ki primerja izračunano t vrednost s kritično t vrednostjo iz statističnih tabel. Na podlagi take primerjave lahko določimo statistično značilnost posamezne povezave in stopnjo zaupanja za posamezni korelacijski koeficient pri poznani velikosti vzorca (n=56). Podajam nekatere vrednosti:

 

- za r = 0,1 ali 10% povezanosti: t izr = 0,75, kar pomeni, da je korelacijski koeficient oziroma v našem primeru povezanost med primerjanimi besedami dveh jezikov statistično neznačilna na ravni zaupanja 99,9%.

- za r = 0,2 ali 20% povezanosti: t izr = 1,5, kar pomeni, da je korelacijski koeficient oziroma povezanost statistično značilen na ravni zaupanja 90%.

- za r = 0,3 ali 30% povezanosti: t izr = 2,31, kar pomeni, da je korelacijski koeficient oziroma povezanost statistično značilen na ravni zaupanja 99%.

- za r = 0,6 ali 60% povezanosti: t izr = 5,5, kar pomeni, da je korelacijski koeficient oziroma povezanost statistično značilen na ravni zaupanja 99,9%.

 

Statistične metode so osnovane na različnih matematičnih modelih in določenih predpostavkah, zato se lahko med seboj nekoliko razlikujejo, vendar so v okviru svoje natančnosti splošno veljavne. Prikazani izračuni dokazujejo predvsem to, da je vzorec zadosten za dobro splošno statistično vrednotenje. Pri naši primerjavi pa se ne ukvarjamo z neznanim pojavom, ampak z znano snovjo, ki omogoča dokaj dobro sklepanje tudi pri nižji stopnji zaupanja, oziroma pri statistično neznačilni povezavi [45].

Rezultati so zelo zanimivi, saj podajajo razmerje med posameznimi jeziki in skupinami jezikov, pri čemer se pokažejo posamezne ali skupinske povezave. Prav tako pa primerjava pokaže povezavo s klasičnimi in še starejšimi jeziki in s tem časovno umesti nastanek zajetih jezikovnih indoevropskih skupin.

Najbolj homogena skupina je 15 slovanskih jezikov, kjer najboljše ujemanje doseže celo 86% in le dvakrat pade pod 30%, z izjemo litavščine in rezijanščine, ki kažeta večji romanski vpliv. Poseben primer je latvinščina, ki sem jo lahko uvrstil šele po podrobni analizi rezultatov v skupino slovanskih jezikov, skoraj enako pa bi se lahko uvrstila tudi v romansko skupino. Latvinščina vsebuje 5,6% oziroma 5,4% slovanskih besed, 5,3% oziroma 5,4% romanskih besed in 5,3% oziroma 4,4% germanskih besed. Izračun je narejen za vse 4 germanske ter za 7 romanskih in 14 slovanskih jezikov, v različici pa sta izpuščena najboljše in najslabše ujemanje. Sorodnost slovanskih jezikov z najbolj germanskim jezikom nemščino je v povprečju 12 slovanskih jezikov le 3,3%, sorodnost z romanskim jezikom z največjim vplivom, francoščino, in enako izračunanim povprečjem pa je 6,3%.

Za medsebojno primerjavo sem izračunal povezave z ostalimi slovanskimi jeziki brez latvinščine. Kot najbolj slovanski jezik se izkaže slovenščina, ki ima največ povezav in sicer 326 podobnih besed z ostalimi slovanskimi jeziki, poleg tega pa ima pri teh povezavah veliko stalnost, saj tudi pri izpuščeni najboljši in najslabši povezavi še vedno izrazito prva z 276 povezavami. Na drugem mestu je slovaščina, ki je slovenščini najbolj podobna, s 318 oziroma 271 povezavami, po drugem strožjem kriteriju pa sledijo bolgarščina z 265, ruščina in srbščina s po 262 ter ukrajinščina z 251 povezavami.

Pregled vseh povezav navedenega slovanskega jezika s slovanskimi jeziki, romanskega jezika z romanskimi jeziki in germanskega jezika z germanskimi jeziki, uvrščen po strožjem kriteriju, je podan v tabeli 1.

 

Tabela 1. Pregled notranjih povezav v slovanskih, romanskih, oziroma germanskih jezikih.

Slovanski jeziki

 

strožji krit.

Romanski jeziki

 

strožji krit.

Slovenščina

326

276

Katalonščina

168

114

Slovaščina

318

271

Italijanščina

167

113

Bolgarščina

308

265

Francoščina

164

111

Ruščina

321

262

Španščina

161

111

Srbščina

310

262

Portugalščina

145

  99

Ukrajinščina

310

251

Furlanščina

135

  96

Makedonščina

286

243

Romunščina

119

  81

Češčina

291

242

Latinščina

118

  78

Beloruščina

285

235

Latvinščina

  47

  34

Doljna Sorbščina

279

231

 

 

 

Poljščina

253

219

Germanski jeziki

 

 

Zgornja Sorbščina

249

200

Danščina

  79

  28

Rezijanščina

158

133

Nemščina

  78

  28

Litvanščina

126

107

Švedščina

  76

  28

Latvinščina

  74

  62

Angleščina

  65

  22